Antti Uimaniemi

Kou­lu­tus: Lii­kun­na­noh­jaa­jan pe­rus­o­pin­not AMK

Val­men­nus: 10 vuo­den am­mat­ti­lai­su­ra jal­ka­pal­loi­li­ja­na on tuo­nut ko­ke­mus­ta niin har­joit­te­lus­ta, ra­vin­to­tot­tu­muk­sis­ta kuin elä­män­ta­vas­ta. Val­men­nus­fi­lo­so­fias­sa­ni ajat­te­len, että jo­kai­nen ih­mi­nen on yk­si­lö, ja siksi huo­mioin sen myös val­men­nuk­ses­sa­ni. Läh­tö­ta­so­si, tar­pee­si ja re­surs­si­si huo­mioon ot­taen annan si­nul­le työ­ka­lut, joi­den avul­la SINÄ pys­tyt saa­vut­ta­maan ta­voit­tee­si.

Eri­tyis­osaa­mi­nen: FMS, kun­to­tes­taus

Kie­li­tai­to: suomi, englan­ti

Toi­mi­pis­te: Es­port Cen­ter/Arena